Algemene Leveringsvoorwaarden Integratie Multi Technics SL

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1.0 Algemene notities bij deze Leveringsvoorwaarden

Versiebeheer: Versie nummer 2020-06.2 , ingangsdatum 14-6-2020 Meer info in artikel 99, aan het eind van dit document, voor aanpassingen.

1.1 Algemene Voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

1.2 Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór, tijdens de offerte, of bij het sluiten van onze overeenkomsten, bij de opdrachtbevestiging, aan de wederpartij (elektronisch) ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij ons inzage vragen. Op verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd.

1.3       In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.3.1    De wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig             van ons aanbiedingen ontvangt, verder te noemen ¨Klant¨

1.3.2    De Leverancier: Integration Multi Technics S.L. Calle Calderón de la Barca 1, Benferri 03316, Alicante, España Handelend onder Internationaal TAX-nummer ESB 42622795, verder te noemen ¨IMT¨.

1.3.3    Onderaanneming: IMT behoudt het recht, werken en/of goederen in onderaanneming te laten uitvoeren en/of te leveren, echter zal altijd onder supervisie van IMT, IMT blijft steeds uw enig aanspreekpunt. Deze onderaanneming verder te noemen als ¨3rd Party¨

1.3.4    Klantenbestand: Voor ons klantenbestand, maken we gebruik van een 3rd Party Cloud oplossing, Contact Relation Management Van ¨PerfectView CRM¨, waarin wij uw persoonlijke gegevens alsook de verdere communicatie in vastleggen. Het klantenbestand, verder ¨CRM¨ te noemen.

1.5       Overeenkomst: de klant en IMT gaan een overeenkomst met elkaar aan voor de aankoop van goederen en/of diensten, het een en ander zal vastgelegd worden in een contractuele overeenkomst/Offerte. Deze kan op papier of elektronisch ondertekend worden. De overeenkomst/order zal U via een link kunnen worden doorgegeven [E-mail, Facebook, WhatsApp, ofwel persoonlijk]. U wordt doorverwezen naar de webpagina van PerfectView.nl waar u, uw overeenkomt/order kan bekijken , ondertekenen en uw getekend document kunt downloaden. Vervolgens wordt bij ons wordt de order automatisch als aanvaard gemeld; een eventueel voorschot dient dan zo snel mogelijk overgemaakt te worden op onze Sabadell rekening, zie ook punt 1.5.3

1.6       CRM: U heeft altijd inzage, in de verzamelde gegevens. U kunt IMT verzoeken om aanpassingen en/of uw gegevens te verwijderen voor zover dat binnen de wettelijke bepalingen mogelijk is. Indien u besluit uw gegevens te laten verwijderen, bent u niet langer klant van IMT, eventuele Vouchers / Garantie bepalingen, komen dan per direct te vervallen. Uw gegevens kunnen eventueel ook aan 3rd party medegedeeld worden, voor zover dit nodig is, om aan de voorwaarden van de overeenkomst/order te kunnen voldoen en of voor een optimale dienstverlening nodig is, o.a. voor een vloeiend verloop van uw order, en/of geautomatiseerde API-koppelingen. Uw gegevens zullen nooit voor commerciële doeleinden, anders dan voor de overeenkomst nodig is, worden medegedeeld, tenzij het door de wet wordt opgelegd.

1.7       Anti Phising: wij zullen u echter uitsluitend vragen om op onze Sabadell rekening over te maken volgens format ES** 0081 1448 **** **** 2522. E-mail met vragen over persoonlijke gegevens zullen echter uitsluitend via de Domains http://im-technics.es verstuurt worden. Er loopt een aanvraag voor een SSLov certificaat voor een nog betere beveiliging van uw en onze belangen. Voor de CRM zal uitsluitend de domains *.im-technics.es en *.perfectview.nl, de volgende telnr.º          NL 003113 8080 246 BE 00323 295 71 95  ES 0034 658681366 ES0034676443753.  Ziet u iets verdachts, vertrouwd u het niet helemaal laat het ons onmiddellijk weten: sales@im-technics.es. Al het andere, zoals is omschreven in 1.5.3, zal phishing zijn!!!!!!

1.8       In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

1.9       Het door de klant vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de klant worden gehanteerd, totdat de wederpartij zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2   Algemene inkoopvoorwaarden van de klant en afwijkende afspraken.

2.1       Voorwaarden over de levering, betaling en inkoop van de klant zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.

2.2       Algemene inkoopvoorwaarden gelden slechts, als deze  afwijkende inkoopvoorwaarden door IMT schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 3 Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

3.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de klant, heeft IMT het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, en het voorschot terug te betalen/voucher toe te kennen.

3.2.      De door IMT bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen en vernoemde prijzen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Er kunnen bijkomende situaties ontstaan die vooraf niet in te schatten zijn, die een aanpassing vragen in uitvoering, producten en een gevolg op de prijs kunnen hebben. De eindfactuur is bepalend voor de prijs.

3.3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

3.4.      Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

3.5.      Om tot een aanbieding te kunnen komen zullen wij veelal kosten voor bestudering van gegevens, overleg, ontwerp, engineering, advisering en dergelijke moeten maken. Indien onze aanbieding niet tot een door ons aanvaarde opdracht van de wederpartij leidt en er meer dan tien uren door ons zijn besteed aan voornoemde werkzaamheden zullen wij deze werkzaamheden aan de wederpartij in rekening brengen en is de wederpartij gehouden de desbetreffende factuur aan ons te voldoen.

3.6.      Bij ¨Windowshoppen¨ is de wederpartij ons een vergoeding verschuldigd  ter hoogte van 10% van de offerte bedrag. Wanneer is er sprake van window shoppen? Indien het doel voor het verkrijgen van een aanbieding was, om directe gedetailleerde informatie te verkrijgen met het doel het ergens anders aan te kopen of te laten uitvoeren.

3.7       In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid dan ook, een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

3.8       De opgegeven prijzen gelden af magazijn en exclusief verpakking/verzend kosten, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3.9       Alle prijzen zijn steeds excl. btw, echter de eindprijs is incl. btw, maar niet als het een communautaire levering betreft, de klant bezorgt ons een geldig btw-nummer en verklaart de goederen, zelf te exporteren. Op goederen, die niet geëxporteerd worden, gelden geen communautaire voorwaarden. Aan de andere kant zijn wij wettelijk verplicht alsnog btw aan te rekenen.

3.10     Alle orders of opdrachten, door ons aangestelde vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.11     De klant is gerechtigd om per Burofax de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden, indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.6.

Artikel 4 Levertijd, levering en risico

4.1       De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een definitieve termijn, IMT heeft geen invloed op handelen van 3rd party, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2       Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de klant bij een overschrijding van de levertijd tot 90 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 90 dagen, dient de klant ons schriftelijk d.m.v. een burofax in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling geeft de klant ons een redelijke termijn van 4 weken voor de nakoming te geven.

4.3       De levertijd begint op de dag na waarop door de klant de overeenkomst/order heeft getekend, echter niet eerder dan nadat door de klant heeft voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, welke eerst door de klant moeten worden verwezenlijkt, o.a. een eventuele aanbetaling, tenzij anders overeengekomen.

4.4       IMT kan de order in gedeelten uitvoeren, orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de klant wordt daarvan door IMT in kennis gesteld. De extra kosten van de nalevering zijn voor rekening van IMT

4.5       De reeds opgeleverde deel-werken / goederen dienen door de klant afgerekend te worden.

4.6       Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de klant over zodra deze zaken door ons aan klant zijn overgedragen. Schade door de transporteur zijn primair voor rekening van de transporteur, secundair voor rekening van de klant, echter nimmer voor IMT.

4.7       Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico op kosten van de wederpartij op te slaan en de klant blijft betaling verschuldigd.

4.8       Alle leveringen zijn af magazijn, mits anders vermeld.

Artikel 5 Overmacht

5.1       Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder meer niet worden toegerekend, indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, plunderingen, molest, natuurrampen, tornadoschade, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, epidemie, pandemie, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, alsook storingen in telefonie en internet en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

5.2.      In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

6.1       Voor alle directe schade van de klant, veroorzaakt door een aan IMT toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.

6.2       Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de klant en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de klant voor derden uitgevoerde opdrachten zijn wij, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.

6.3       Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen of als gevolg van fouten in tekeningen en/of technische gegevens of uitvoering van derden, waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.

6.4       Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan als gevolg van gebruikte zaken die door derden of door de klant ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

6.5       Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de klant voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zijn bij ons niet verzekerd. De klant is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.

6.6       De in lid 6.5 genoemde zaken blijven voor risico van de klant. De klant is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken.

Artikel 7 Montage/ installatie

7.1       Het product wordt door of vanwege Leverancier geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden, indien vereist het (laten) aanbrengen van een productiemeter.

7.2       De klant is jegens IMT verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die nodig zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Alsmede voor de dienstverlening. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

A. De 3rd party van IMT en/of haar personeel, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien IMT dit nodig acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de klant  heeft medegedeeld.

B. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

C. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

D. Alle nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd ten einde, in het kader van de montage/installatie, om aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

E. Toegang tot de infrastructuur voor zover dit nodig is.

7.3       De klant verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.

7.4       De klant verschaft de installateur toegang tot de locatie en aansluiting voor de voor het installatiewerk benodigde energie van de wederpartij. De installateur kan ter plaatse gebruik maken van het toilet. Indien het een groter project is, of de afstand te ver, zorgt de klant voor een slaapplaats en een tijdig natje en droogje

7.5       De klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Leverancier of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de IMT geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Klant IMT hiervan tijdig in kennis te stellen.

7.6       Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de klant.

7.7       De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden en/of verrichte werkzaamheden zoals metingen e.d.; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht, ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

7.8       De klant verschaft ons het volgende van de internetprovider.

A:        De klant dient een public IP-adres te hebben, d.w.z., het mag niet beginnen met

            192.168.x.y  or 172.x.x.x or 176.x.x.x or 10.x.x.x

B:        de login gegevens van de Router  meestal 192.168.x.1 met poortnummer

WebIF adres, login naam alsook het wachtwoord, dit te bevragen bij uw provider.

C:        Verder dienen de volgende poorten open te staan

21-22-23-80-443 en alle poorten 1025-65535.

Artikel 8 Garantie

8.1a     Indien klant een bedrijf betreft:

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.

8.1b     Indien klant een particulier betreft:

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door de EU grondwettelijke garantietermijn.

8.2       Op de door IMT uitgevoerde werken gelden eventueel de aanvullende garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld, mits de klant zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan de installatie. (opzich onschuldig lijkende aanpassingen door de klant, kunnen echter wel degelijk de garantie negatief beïnvloeden, een noodzakelijke betalende interventie vragen), het zonder toestemming verwijderen van stickers op de schotel, het afknippen van colson-bundelbandjes. Het vervangen van router, overstappen naar een andere provider, Bij twijfel even IMT contacteren.  

8.3 Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 8.1 en lid 8.2 vermeld bestaat, dient de klant bij IMT een klacht in te dienen op grond van artikel 9.4. In geval van een bedrijf, tot twaalf maanden na montage worden voorrijd- en arbeidskosten door Integration Multi Technics S.L. gedragen, in geval van een particuliere klant geldt een periode van vierentwintig maanden, mits de klant of door derden, zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan het systeem en/of het een zelf aangelegd systeem betreft. Na deze termijn gelden de daarbij geldende vergoedingen, betreffende arbeid voor het repareren/vervangen van het product die de fabrikant biedt. De voorrijd- en arbeidskosten zijn primair voor de fabrikant en secundair voor de klant, Integration Multi Technics S.L. is uitsluitend verantwoordelijk voor goederen/diensten die hij zelf produceert/verschaft aan de klant.

Artikel 9 Klachten

9.1       Op de klant rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering/installatie en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

9.2       De klant dient ons onmiddellijk na de ontdekking, maar uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk gefundeerd met foto’s of video, op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreken, waarvan de klant het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, niet meer jegens ons kan doen gelden. Alsook binnen 8 dagen bij ons een RMA-nummer aan te vragen.

9.3       Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van de pakbon c.q. factuurnummer Alsook RMA-nummer op de verpakking, franco aan ons te worden geretourneerd; bij gebreken van deze vermelding zullen de administratiekosten die wij moeten maken bij de klant in rekening worden gebracht. Goederen zonder RMA-nummer worden niet aanvaard.

Artikel 10 Betalingscondities

10.1     De betaling van de door ons geleverde zaken zal moeten geschieden tenminste zoals op de offerte vermeld, binnen 14 dagen na tekenen offerte, de leveringstermijn start pas zodra het voorschot volledig is voldaan, het restant bij levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2     Reeds ontvangen deelleveringen, dient de klant te betalen.

10.3     De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening. Een voucher kan wel dienen voor verrekening

10.4     Na het verstrijken van de in lid 10.1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De klant is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

10.5     Na het verstrijken van de in lid 10.1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5 % per maand dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties, indien die hoger is vanaf de dag waarop de klant in verzuim is tot aan de dag van de algehele voldoening.

10.6     Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening                         A. Van alle verschuldigde kosten, B. Openstaande Rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

10.7     Indien de klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 10.1, is de klant gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, Burofax kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de klant, zal de klant ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvragen te voldoen.

10.8     Onverminderd het bepaalde in lid 10.3, is de klant in geval van faillissement (s- aanvragen), (aanvraag tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant of onder curatelen stelling van de klant, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing, indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen op grond van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.

10.9     In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding. Als ook het recht de reeds geleverde goederen terug te nemen, ongeacht evt deelbetalingen, zolang de waarde de openstaande vordering niet overstemt.

Artikel 11 Zekerheidsstelling

11.1     Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de klant op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt ook, indien krediet is bedongen.

11.2     Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een burofax verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 De door ons geleverde zaken blijven onze eigendom totdat de klant alle hierna beschreven verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen: – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken in het algemeen en in het bijzonder ook langlopende contracten zoals huurkoop of vergelijkbare leaseconstructies;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten; – de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de klant van (een) met ons gesloten overeenkomst(en).

12.2     Door ons geleverde zaken die krachtens lid 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om verder zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

12.3     Op zaken die met inachtneming van het in lid 12.1 bepaalde in eigendom op de klant zijn overgegaan en die zich nog onder bij de klant bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de klant zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.

12.4 Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de klant of bij derden die deze zaken voor de klant houden weg te (doen) halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.

12.5     Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

12.6     De klant verplicht zich: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden voor zover geen andersluidende afspraken zijn gemaakt tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven; alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk Wetboek; de vorderingen die de klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken op eerste verzoek aan ons aan ons te verpanden als bedoelt in artikel

Artikel 13 Verjaring

13.1 Vorderingsrechten van de klant verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14 Consumententransacties

14. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet zover zij vallen binnen het bereik van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 Geschillen en Toepasselijk recht

15.1 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Spaans Recht van toepassing.

15.2     IMT streeft bij geschillen betrekking, hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, naar een onderlinge regeling met de klant om tot een oplossing te komen.

15.3     Indien partijen het geschil niet onderling kunnen regelen, zullen partijen trachten deze daarna op te lossen met behulp Hogar de Reclamacion.

15.4     Geschillen waarbij een onderlinge regeling of een oplossing met behulp van Hogar de Reclamacion uitblijft worden voorgelegd aan de rechter te Orihuela, tenzij een dwingende bevoegdheidsregel zich hiertegen verzet.

Artikel 16 Levertijd en levering

16.1     De opgegeven levertijden zijn voor de klant bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd begint automatisch, de eerste werkdag volgend nadat het voorschot is ontvangen.

16.2 In geval van schade als gevolg van de installatiewerkzaamheden kan IMT alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout. Wat is uitgesloten zijn: Costructuele werktuigbouwkundige fouten, zoals een te dunne muur (9cm of minder diktesteen), onverwachte leidingen van water en elektriciteit, onverwacht betonijzer, ongedierte.

16.3     Schade dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan IMT te worden gemeld, tenzij de klant aannemelijk maakt dat hij of zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

16.4     Indien IMT, of onze 3rd party, schade lijden als gevolg van tekorten of fouten, van welke aard dan ook, in de producten en/of diensten welke de klant ons levert en/of als gevolg van vertraging in de levering, is de klant aansprakelijk voor alle (vervolg-) schade welke te onzen laste is of te onzen laste, wordt gebracht. Klant zal ons voor dergelijke schade vrijwaren.

Artikel 17 Eigendomsovergang

17.1     De eigendom van de geleverde zaken gaat op ons over direct nadat deze conform het in artikel 18.2 bepaalde zijn geleverd en na de volledige betaling conform de in artikel 10.1 bepaalde betalingscondities. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom.

Artikel 18 Retentierecht

18.1     Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de klant onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

18.2     Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft berusten bij de klant.

18.3     De klant zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats afgesproken dan zal de levering geschieden bij ons magazijn. De levering geschiedt franco op de in lid 18.2 bepaalde plaats.

18.5     Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken gaat eerst op ons over zodra de zaken zijn afgeleverd op de in lid 18.2 bepaalde plaats. De zaken reizen daarom voor rekening en risico van IMT

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19.1     IMT zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen, indien de met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Leverancier voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.

19.2     De aansprakelijkheid van IMT ten opzichte van Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Leverancier overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

Artikel 20 Betaling en verrekening

20.1 De door de klant aan ons te verzenden facturen moeten voldoen aan de bij de wet gestelde eisen zoals bijvoorbeeld gesteld in of krachtens Agencia Tributaria.     Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden geretourneerd en kunnen niet betaald worden.

20.2     De klant is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.

20.4     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door de klant geleverde zaken uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur door ons betaald. Na het verstrijken van deze termijn dient de wederpartij ons per burofax in gebreke te stellen. De wederpartij dient ons in deze burofax een redelijk termijn 2 weken voor nakoming te geven.

20.5     Wij zijn bevoegd tot verrekening van de door ons op basis van de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met door de wederpartij uit welke hoofde dan ook te vorderen of verschuldigde bedragen.

Artikel 98 Tussenliggende voorwaarden, artikel 21 tot 98 zijn reserve, momenteel niet in gebruik.

Artikel 99 Betreffende de Leveringsvoorwaarden zelf.

Artikel 99.1 IMT behoud zich het recht de leveringsvoorwaarden aan te passen zonder voorafgaand bericht. In de kop van deze pagina zal de laatste modificatie datum vermeld worden net als het versie nummer.

Download ALV